Bemiddeling of mediation, een alternatief voor de rechtbank.

Samen werken aan

een duurzame

oplossing voor

conflicten

Bemiddeling is een vreedzame, eenvoudige, snelle en vaak efficiënte methode om conflicten op te lossen

Een zaak voor de rechtbank brengen kosten handenvol geld en duurt erg lang. Het is uiteindelijk de rechter die een beslissing neemt.

Een geschil voor de rechtbank brengen leidt meestal tot een onherstelbare breuk in de relaties, vooral in familiekwesties, burenconflicten of
problemen op de werkvloer. Bij bemiddeling of mediation hebben de betrokkenen zelf de oplossing van hun geschil in handen.

De procedure wordt vrijwillig opgestart op vraag van één van beide partijen met een bemiddelaar naar keuze.
In een vertrouwde en gezellige omgeving wordt samen met hem/haar naar een wederzijds aanvaardbare oplossing gezocht voor het conflict.

Familiale
bemiddeling Sociale bemiddeling Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

Een erkende methode
om conflicten op te lossen
tussen mensen die dicht
bij elkaar staan, in de
familiale sfeer.

De conflicten rond sociale
zaken vinden we terug in de
samenwerking tussen werkgevers
en werknemers of werknemers
onder elkaar.

Voor ondernemers en burgers voor
wie de kost van een procedure voor de
rechtbank te hoog is of een met een
zaak zitten waarvan het resultaat
te onzeker is.

DE BEMIDDELING WORDT UITGEVOERD
DOOR DAARTOE OPGELEIDE PROFESSIONELEN.

De partijen doen beroep op een onpartijdige en neutrale persoon:
de bemiddelaar. De bemiddelaar komt niet tussenbeide als advocaat, noch als rechter, noch als scheidsrechter. Hij zal proberen de dialoog tussen de partijen terug op gang te brengen door naar de partijen te luisteren en met hen een contructieve dialoog te voeren. De bemiddelaar zal proberen beide partijen tot een akkoord te laten komen.

 

DE BEMIDDELAAR NEEMT ZELF GEEN BESLISSING.

Hij/zij zal samen met de betrokken partijen de situatie analyseren, trachten de communicatie te herstellen op een positieve wijze en een oplossing op lange termijn te zoeken. Wanneer beide partijen akkoord gaan, wordt dit op papier vastgelegd. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, wordt het geschil afgesloten.

 

EEN ERKEND BEMIDDELAAR IS NEUTRAAL, ONAFHANKELIJK.

Hij neemt het niet op voor één of andere partij.

 

HOE VERLOOPT DE BEMIDDELING?

Het bemiddelingsproces bestaat uit verschillende stappen:

 

> Een eerste informatieve gesprek

De “spelregels” van de bemiddelingsopdracht worden uitgelegd (goede wil, eerlijkheid, respect, vertrouwelijkheid, opheffing van eventuele gerechtelijke procedures, honorarium en kosten van de bemiddeling).

 

De bemiddelaar legt het ‘bemiddelingsprotocol’ met een samenvatting van deze voornaamste regels ter ondertekening voor aan de partijen.

 

> Het verzamelen van informatie

Na de ondertekening van dit protocol leggen de partijen elk hun situatie uit. De bemiddelaar verzamelt alle informatie over het geschil, verduidelijkt de standpunten, vat samen waar de partijen het eens en oneens zijn, en als neutrale derde zorgt hij voor een klimaat van vertrouwen waarin onderhandelingen mogelijk zijn.

 

> Onderhandelingen en onderzoek van de mogelijke opties

De partijen stellen een inventaris op met de op te lossen vragen en zoeken daarna samen met de bemiddelaar naar mogelijke oplossingen voor hun geschillen, en kiezen er de beste uit.

 

> Het opstellen van het ontwerpakkoord

Na controle van de juridische, fiscale, financiële en persoonlijke implicaties van hun respectieve beslissingen stellen de bemiddelaar of de advocaten van de partijen een ontwerpakkoord op.

 

> Ondertekening van het akkoord

Wanneer de partijen tot een akkoord komen met de hulp van de bemiddelaar, worden de bepalingen van dit akkoord schriftelijk vastgelegd door de partijen. Dit noemt men het bemiddelingsakkoord : het legt de engagementen van alle partijen om een einde te maken aan hun geschil vast.

 

1. FAMILIALE BEMIDDELING
Naast bemiddeling tijdens een scheiding, kunnen er ook tussen familieleden 
conflicten zijn waarbij externe hulp nodig kan zijn.

FAMILIALE BEMIDDELING CONCENTREERT ZICH
OP GESCHILLEN IN DE FAMILIALE CONTEXT.

Voorbeelden hiervan zijn:

> bemiddeling voor, tijdens en na de scheiding

> ouderschapsbemiddeling

> conflicten tussen de generaties in een familie

> conflicten in het kader van erfenissen

> conflicten in familiebedrijven

 

ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING

Als een koppel beslist om uit elkaar te gaan dan is dit vaak een pijnlijk proces beide partijen.

En dit gebeurt net op een moment dat men het moeilijk heeft.
Men stelt vragen over hoe het verder moet. Allerlei emoties steken de kop op en gelijktijdig dient er heel wat geregeld te worden.

Bij echtscheidingsbemiddeling gaat men op zoek naar een oplossing.
De bemiddelaar helpt het koppel om goed met elkaar te praten.
De bemiddelaar zal het koppel informeren en beter met elkaar laten communiceren om hen op die manier, in onderling overleg, hun eigen beslissingen te laten nemen over alle zaken die verband houden met of voortkomen uit een scheiding.

De bemiddelaar begeleidt de betrokkenen opdat het voor hen mogelijk is om alles te regelen. Als bemiddelaar kijkt hij erop toe dat de oplossingen die gevonden worden in het belang van beiden zijn en tegemoet komen aan ieders bezorgdheden en wensen. Het samen kiezen voor een oplossing maakt dat de gemaakte afspraken ook veel beter gerespecteerd worden.

Bemiddeling is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. En men moet dus de wil hebben om er samen uit te komen.

OUDERSCHAPSBEMIDDELING

Door de scheiding is er een eind gekomen aan partnerschap, maar het ouderschap blijft evenwel doorlopen. Dit betekent dat ex-partners via hun kinderen levenslang een band blijven hebben met elkaar.

Als mensen geen onderscheid maken tussen hun rol als ex-partner en hun rol als ouder, kan dit heel wat problemen met zich meebrengen.

De bemiddelaar helpt partners om deze rollen van elkaar te onderscheiden.

 

Als de ene partner kwaad is op de (ex)-partner is het niet makkelijk om zich constructief op te stellen als ouder. Dit vergt enorm veel inspanning. Binnen ouderschapsbemiddeling kan er worden stilgestaan bij het  (re)organiseren van het ouderschap en wordt er tijd gemaakt om de gevoelens ten aanzien van de (ex)-partner te ontkoppelen van het ouderschap.

De bemiddelaar kijkt toe op de partners bezorgdheden, noden en wensen, maar ook dievan de kinderen. Door middel van ouderschapsbemiddeling worden er afspraken gemaakt omtrent: hetouderlijk gezag, de verblijfsregeling en of de kostenregeling.

Veelal worden beslissingen hierover uitgevochten voor de rechtbank en beslist er een rechter in de plaats van de ouders. Maar als ouder kent men zijn kinderen het best en weet men wat belangrijk is voor hen waardoor het van belang is om de ouders het ouderschap in eigen handen te laten houden en hierover zelf te beslissen.

 

BEMIDDELING BIJ ERFENISSEN EN NALATENSCHAPPEN

Conflicten bij erfenissen en nalatenschappen zijn emotioneel zeer geladen, zeker wanneer het verlies en het verdriet nog niet is verwerkt.

Emotionele momenten geven soms aanleiding tot kwetsende uitspraken waarvan men achteraf spijt heeft.

Een verkeerd woord op de verkeerde plaats of tijdstip kan echter het beginpunt zijn van een oplopende ruzie met jarenlange gevolgen.

Als er tussen de erfgenamen een schijnbaar onoverbrugbaar verschil van mening bestaat over de verdeling van de erfenis, kan bemiddeling door een ervaren bemiddelaar een mogelijkheid zijn.

Men blijft immers, ook nadat het geschil in zakelijke zin is opgelost, familie van elkaar.

 

CONFLICTEN IN FAMILIEBEDRIJVEN

De familiebedrijfsbemiddelaar speelt een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het opstellen van een familiehandvest, dat hij ziet als een instrument om conflicten bij familiebedrijven te voorkomen of op te lossen.

Daar er heikele punten op tafel komen bij het opstellen van een dergelijk handvest, moet de hij tevens  in staat zijn een sfeer te creëren waarbinnen iedere deelnemer zich vrij voelt zijn mening te geven.

De familiebedrijfsbemiddelaar moet in staat zijn familiale belangen te kunnen scheiden van de bedrijfsbelangen.

2. SOCIALE BEMIDDELING
Waar mensen samen leven en werken kan je niet om conflicten en spanningen heen. Wanneer deze dreigen uit de hand te lopen is hulp van buitenaf raadzaam voor jouw bedrijf of organisatie.

De conflicten rond sociale zaken vinden we terug in de samenwerking tussen werkgevers en werknemers, werknemers onderling.
Pesterijen, ongewenste intimiteiten, teamconflicten, enz. De thematiek van sociale bemiddeling grenst aan een aantal andere disciplines die veel aandacht krijgen: arbeidsgeneeskunde (ziektes op het werk, stress, burn-out), personeelsbeleid binnen organisaties, het werk van vakbonden,
het werk van preventieadviseurs, enz. Het typische van deze specialisatie is dan ook gelegen in de specifieke plek van de bemiddelaar binnen deze context.

De bemiddelaar doet zijn werk in samenwerking met andere betrokken partijen, zoals managers, advocaten, vakbondsafgevaardigden, enz.

Ook de achterban en externe deskundigen, spelen een belangrijke rol in dit soort bemiddeling.

Bovendien kan de bemiddelaar in arbeidsconflicten zijn inspiratie funderen in een mooie visie op samenwerking in organisatorische context.

ENKELE VOORBEELDEN

> Bemiddeling in arbeidsorganisaties in de private en openbare sector :

> Geschillen in verenigingen, clubs, organisaties of samenwerkingsverbanden

> Individuele of collectieve loonsonderhandelingen

> (brug-)pensioenregelingen

> Collectieve ontslagen

> Afdankingen

 


> Einde-loopbaan regelingen

> Onderhandeling van opzeggingsvergoedingen

> Bespreking van contractbeëindigingen

> Bemiddelen bij ontslagpremies

> Arbeidsvoorwaarden

> Vakantieregelingen

> Bepaling en bezoldiging van overuren

3. BEMIDDELING IN BURGERS- EN HANDELSZAKEN
Voor ondernemers en burgers voor wie de kost van een procedure 
voor de rechtbank te hoog is of een met een zaak zitten 
waarvan het resultaat te onzeker is.

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN;

VOOR WIE IS DIT BEDOELD?

> Voor ondernemers en burgers voor wie de kost van een procedure voor de rechtbank te hoog is, zich deze niet kunnen veroorloven of een met een zaak zitten waarvan het resultaat te onzeker is.

> Voor hen die gebonden zijn door een zakelijke, een persoonlijke of familiale relatie en die een goede verstandhouding willen blijven behouden ook na de bemiddelingsprocedure.

> Voor hen die openbaarheid rond een bepaald geschil willen vermijden, en dit dank zij de vertrouwelijk karakter van de bemiddeling. Zowel het niet akkoord als het akkoord blijft vertrouwelijk en binnenskamers.

 

> Ondernemers en burgers met complexe conflicten die gespecialiseerde tussenkomsten vergen en waarbij een rechter nooit over de nodige (technische) kennis kan beschikken om over het geschil met kennis van zaken te oordelen.

> Voor mensen die een geschil willen beslechten met erg vertrouwelijke informatie waarvan zij wensen dat deze niet openbaar gemaakt wordt via de rechtbank of in de handen terecht komt van verschillende partijen. De vertrouwelijkheid is één van de sterke troeven van bemiddeling. Overtuigingsstukken worden niet openbaar gemaakt.

> Voor mensen die zelf mee willen beslissen in het verloop van het conflict.

 

Welke zaken komen in aanmerking voor bemiddeling of 'mediation'?

Elk geschil dat vatbaar is om te worden geregeld via een dading:

> echtscheiding via onderlinge toestemming;

> echtscheiding op grond van bepaalde feiten;

> alimentatiegelden;

> hoederecht over de kinderen;

> burengeschillen;

> geschillen tussen huurder en verhuurder;

> schadevergoedingen;

> conflicten in de uitvoering van een overeenkomst;

> conflicten tussen leveranciers en klanten;

> conflicten tussen consumenten en verkopers;

> conflicten tussen handelaars in het algemeen;

> conflicten tussen werknemer en werkgever;

> conflicten tussen ouders en kinderen, school, vrienden, buren

> een geschil met uw verzekeraar;

> nalatenschap…

 

 

 

WELKE GARANTIES HEB IK?

Wanneer je beroep doet op een bemiddelaar heb je de volgende minimumgaranties, die deontologisch gegarandeerd worden:

> Een erkend bemiddelaar is gebonden aan zijn beroepsgeheim. Alles wat gezegd wordt is volledig vertrouwelijk;

> een professionele behandeling van het geschil;

> een erkend bemiddelaar is neutraal, onafhankelijk. Hij neemt het niet op voor één of andere partij;

> bemiddelaars of Mediators zijn specialistisch opgeleide personen, die door middel van communicatietechnieken tussen twee of meerdere partijen naar de oplossing van een probleem navigeren;

> de bemiddelingsprocedure kan ten allen tijde stopgezet worden;

> de bemiddeling is wettelijk geregeld in het Gerechtelijk Wetboek onder de artikelen 1724 e.v. Ger Wb.;

> Bemiddeling, wanneer die in de betekenis van de wet van 21 februari 2005 door beroepsmensen wordt uitgevoerd, verzekert de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn .

Hoeveel kost mediation?

De kostprijs van een bemiddeling hangt af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het aantal partijen, het ereloon en de bijkomende kosten van de bemiddelaar.

De inspanningen van de bemiddelaar worden vergoed per uur of per dag of volgens elk ander systeem dat wordt afgesproken bij de eerste afspraak.

 

Indien de partijen de kosten kunnen betalen, moeten ze deze gelijkmatig verdelen, behalve wanneer er in de bemiddeling een andere afspraak is gemaakt. De partijen en de bemiddelaar moeten op voorhand samen de berekeningswijze en het tarief bepalen, alsook de betalingswijze.
Die informatie wordt opgenomen in het bemiddelingsprotocol.

 

Die informatie wordt opgenomen in het bemiddelingsprotocol.

Net als andere gerechtelijke procedures kunnen bemiddelingen worden opgenomen in de dekking van uw verzekering voor rechtsbijstand.

Indien een of meerdere partijen de kosten niet kunnen betalen, kunnen zij gebruikmaken van een eventueel volledige of gedeeltelijke bijstand van een bemiddelaar, indien zij beroep doen op een bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Indien u wilt weten of u gebruik kunt maken van (gedeeltelijk) gratis bijstand van een bemiddelaar, contacteer dan een justitiehuis of bureau voor juridische bijstand (pro deo) in uw buurt.

 

Hoe kan u ons contacteren?

U kan ons steeds contacteren op het nummer 0475 60 89 69, via mail op info@debemiddeling.be of een bericht sturen via onderstaand formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met jou.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Kantoor Liedekerke
Ed. Schelfhoutstraat 77

1770 Liedekerke

Kantoor Aalst
Vrijheidsstraat 36
9300 Aalst

Kantoor Gent
Begijnhoflaan 460
9000 Gent